top of page

Algemene voorwaarden

Anchor 1

Flowmotion

Nathalie Roegiers

Meistraat 13

9940 Evergem

0486 80 09 61

nathalie@flowmotion-coaching.com
Ondernemersnummer: 0683 711 725
BTWnummer: BE0683711725

 

1. Algemeen

 

1.1 Flowmotion, gevestigd in de Meistraat 13, 9940 Sleidinge, wordt vertegenwoordigd door Nathalie Roegiers en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0683 711 725

2.  Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst, inschrijving of opdrachtbevestiging en alle daarmee verband houdende werkzaamheden en handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, tussen Nathalie Roegiers en de opdrachtgever of cliënt/deelnemer.

2.2  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of het toepassen van eventuele bijzondere voorwaarden zijn enkel geldig in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever of cliënt/deelnemer worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3  Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

 

3.  Totstandkoming van de overeenkomst

3.1  Alle aanbiedingen, voorstellen en offertes, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden haar als dusdanig niet.

3.2  Behoudens andersluidend dwingend recht, verbindt elke door de opdrachtgever of cliënt/deelnemer gemaakte inschrijving of afspraakbevestiging de opdrachtgever of cliënt/deelnemer, doch Nathalie Roegiers slechts na schriftelijke bevestiging of aanvaarding ervan.

3.3  Voor minderjarige cliënten/deelnemers geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouder(s) of voogd akkoord moeten gaan met de begeleiding of deelname van hun kind. De opdrachtgevende ouder is verantwoordelijk voor de geïnformeerde toestemming van de andere ouder. De opdrachtgevende ouder gaat ermee akkoord dat, indien aan deze verantwoordelijkheid wordt verzaakt, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Nathalie Roegiers kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

4.  Uitvoering van de overeenkomst

4.1  De opdrachtgever of cliënt/deelnemer die tijdens een coaching, workshop, kamp of training geheel of gedeeltelijk afwezig is, om welke reden dan ook, blijft de gehele deelnamekosten verschuldigd, zonder aanspraak te hebben op het bijwonen van een latere soortgelijke dienstverlening.

4.2  Aan de zijde van Nathalie Roegiers is sprake van een inspanningsverplichting, nooit van een resultaatsverplichting. De coaching, workshop, kamp of training is oplossingsgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De opdrachtgever of cliënt/deelnemer is zich ervan bewust dat het resultaat van de coaching, workshop, kamp of training onder meer afhankelijk is van de eigen inspanning.

 

5.  Prijzen en betaling

5.1  Alle diensten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de website www.flowmotion-coaching.com.

5.2  Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door Nathalie Roegiers vermelde prijzen uitgedrukt in EURO en vrijgesteld van BTW (Bijzondere vrijstellingsregel kleine onderneming).

5.3  Betaling van een online workshop of dienstverlening dient te gebeuren rechtstreeks via de website www.flowmotion-coaching.com bij inschrijving.

5.4  Betaling van een coaching sessie dient te gebeuren na elke sessie en is contant of via Payconiq betaalbaar.

5.5  Betaling van een kamp of training dient per overschrijving betaald te worden. De overschrijving gebeurt op rekeningnummer BE58 1030 5193 4979.

5.6  De inschrijving op een workshop, kamp of training is pas definitief wanneer het volledige verschuldigde bedrag betaald is. De betaling dient ten allen tijde voor aanvang van een workshop, kamp of training te zijn voldaan.

5.7  Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na verzending van de factuur. Bij gebreke daaraan zullen de facturen als definitief aanvaard worden beschouwd.

5.8  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden 10 euro administratieve kosten aangerekend..

5.9  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever of cliënt/deelnemer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Nathalie Roegiers zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot Nathalie Roegiers de volledige betaling (incl. interesten en kosten) heeft ontvangen.

5.10  Indien Nathalie Roegiers op enig moment twijfels heeft omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever of cliënt/deelnemer, behoudt Nathalie Roegiers zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren diensten een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen.

 

6.  Annulering coaching

6.1  Elke annulering door de opdrachtgever of cliënt/deelnemer dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Nathalie Roegiers.

6.2  Annulering van een coaching sessie door de opdrachtgever of cliënt/deelnemer is kosteloos wanneer de annulering geschied langer dan 24u voorafgaand aan de afspraak. Indien de afspraak binnen 24u voorafgaand aan de coaching sessie geannuleerd wordt, worden de kosten voor de afspraak, in overeenstemming met de prijzen vermeld op de website www.flowmotion-coaching.com, in rekening gebracht.

6.3  Bij afwezigheid van de opdrachtgever of cliënt/deelnemer aan de gemaakte afspraak, om welke reden dan ook, blijven de kosten voor de afspraak, in overeenstemming met de prijzen vermeld op de website www.flowmotion-coaching.com verschuldigd.

6.4  Elke annulering door onvoorziene omstandigheden door Nathalie Roegiers dient schriftelijk te geschieden, waarbij de reeds door de opdrachtgever of cliënt/deelnemer verrichte betaling volledig wordt terugbetaald.

 

7.  Annulering live workshop, kamp of training

7.1  Elke annulering door de opdrachtgever of cliënt/deelnemer dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Nathalie Roegiers.

7.2  Bij annulering door de opdrachtgever of cliënt/deelnemer van een workshop, kamp of training is de opdrachtgever of cliënt/deelnemer volgende percentages en bedragen van het overeengekomen bedrag verschuldigd:

  • Annulering meer dan één maand voor aanvangsdatum: 0%

  • Annulering binnen één maand en 14 dagen voor aanvangsdatum: 50%

  • Annulering binnen 14 dagen en 0 dagen voor aanvangsdatum: 100%

7.3  Bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid van de opdrachtgever of cliënt/deelnemer aan een live workshop, kamp of training, om welke reden dan ook,  blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

7.4  Nathalie Roegiers behoudt zich het recht voor een live workshop, kamp of training te annuleren in geval onvoldoende deelnemers werden bereikt. In dergelijk geval wordt het inschrijvingsgeld integraal aan de opdrachtgever of cliënt/deelnemer terugbetaald.

 

8.  Annulering online workshop of training

8.1  Bij annulering van een online workshop of training is het inschrijvingsgeld niet restitueerbaar.

8.2  Elke inschrijving voor een online workshop of training is ten persoonlijke titel van de opdrachtgever of cliënt/deelnemer en niet doorgeefbaar aan anderen.

 

9.  Overmacht

9.1  In geval van overmacht zal Nathalie Roegiers niet aansprakelijk zijn tegenover de opdrachtgever of cliënt/deelnemer en zal Nathalie Roegiers geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De uitvoering van de overeenkomst kan zonder rechtelijke tussenkomst door Nathalie Roegiers worden opgeschort, dan wel geheel of gedeeltelijk als ontbonden worden beschouwd.

9.2  Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering van diensten door Nathalie Roegiers zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft.

 

10.  Ontbinding

10.1  Nathalie Roegiers heeft het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever of cliënt/deelnemer te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen:

  • indien de opdrachtgever of cliënt/deelnemer, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van facturen);

  • indien de opdrachtgever of cliënt/deelnemer weigert om een voorafgaande betaling te verrichten c.q. andere door Nathalie Roegiers gevraagde zekerheden te stellen;

  • of indien Nathalie Roegiers goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de opdrachtgever of cliënt/deelnemer zijn verplichtingen jegens Nathalie Roegiers wel zal nakomen.

 

11.  Aansprakelijkheid

11.1  Nathalie Roegiers is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade (materieel – immaterieel) tijdens of na het uitvoeren van de overeenkomst en/of deelname aan een coaching, workshop, kamp, training of andere dienstverlening.

11.2  De opdrachtgever, cliënt/deelnemer is verantwoordelijk voor schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de deelnemers, gebouwen en/of faciliteiten waar de coaching, workshop, kamp, training of andere dienstverlening georganiseerd wordt.

11.3  Indien Nathalie Roegiers aansprakelijk zou zijn t.a.v. de opdrachtgever of cliënt/deelnemer uit welke hoofde ook, is Nathalie Roegiers slechts aansprakelijk voor de materiële en fysieke schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige schade is Nathalie Roegiers niet aansprakelijk.

11.4  Nathalie Roegiers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade en schade aan derden.

11.5  De opdrachtgever of cliënt/deelnemer vrijwaart Nathalie Roegiers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

 

12.  Auteursrecht

12.1  Alle door Nathalie Roegiers in het kader van een coaching, workshop, kamp of (online) training verstrekte materialen, informatie en/of documentatie is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de opdrachtgever of cliënt/deelnemer en zijn/haar gezin.

12.2  Alle schriftelijke of mondelinge informatie en/of documentatie die tijdens een coaching, workshop, kamp of (online) training verkregen wordt, mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur Nathalie Roegiers.

 

13.  Klachten

13.1  Klachten worden ten allen tijde vertrouwelijk behandeld.

13.2  Klachten die na mondeling contact niet tot tevredenheid leiden, kunnen schriftelijk worden ingediend bij Nathalie Roegiers:

Nathalie Roegiers

Meistraat 13 – 9940 Sleidinge

www.flowmotion-coaching.com
nathalie@flowmotion-coaching.com

 

13.3  De opdrachtgever of cliënt/deelnemer dient de klacht concreet en helder te formuleren. Nathalie Roegiers zal zich hierbij inzetten de klacht te onderzoeken en tot een gezamenlijke oplossing te komen, waarbij zowel het belang van de opdrachtgever of cliënt/deelnemer als Nathalie Roegiers wordt gerespecteerd.

13.4  Nathalie Roegiers verbindt zich ertoe de klacht zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 2 weken na indiening van de klacht, in behandeling te nemen.

13.5  Klachten worden geregistreerd en maximum 2 jaar bijgehouden.

13.6  Anonieme klachten worden niet aanvaard, noch in behandeling genomen.

 

14.  Vertrouwelijkheid van informatie en privacy

14.1  Zowel Nathalie Roegiers als de opdrachtgever of cliënt/deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die verkregen wordt van elkaar en andere deelnemers tijdens een coaching, workshop, kamp of training. De vertrouwelijke informatie die tijdens een coaching, workshop, kamp of training wordt verkregen, wordt niet gedeeld met derden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven wordt.

14.2  Bij inbreuk op deze geheimhouding heeft Nathalie Roegiers het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder teruggave van reeds betaalde facturen of bedragen.

14.3  De minderjarige cliënt kan aangeven dat bepaalde vertrouwelijke informatie die hij/zij met Nathalie Roegiers deelt niet met de ouder(s)/voogd gedeeld wordt. Nathalie Roegiers zal dit verzoek opvolgen, tenzij Nathalie Roegiers van mening is dat deze informatie met de ouder(s)/voogd gedeeld moet worden omdat de gezondheid of de veiligheid van de minderjarige cliënt in het gedrang komt.

14.4  De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na de beëindiging van de overeenkomst voor onbeperkte duur.

14.5  Nathalie Roegiers gaat vertrouwelijk en conform Europese wetgeving om met persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen we naar ons Privacybeleid.

 

De laatste versie van de Algemene Voorwaarden op de website www.floxmotion-coaching.com zijn geldig.

bottom of page